Štatút

Etický kódex BNI:

1. Svoje produkty a služby budem ponúkať za uvedenú cenu.

2. K členom a odporúčaným obchodným partnerom sa budem správať úprimne.

3. V okruhu členov a odporučených obchodných partnerov vybudujem náklonnosť a dôveru.

4. Zaväzujem sa, že budem pozorne sledovať prijaté obchodné odporúčania.

5. Budem sa držať etických zásad môjho odboru.

6. Budem pozitívny a podporný vo vzťahu k členom a riaditeľom BNI.

Základné zásady BNI

1. „Kto dáva, vyhráva®“ kultúra na každom stupni.

2. Neustále kvalitné budovanie kontaktov

3. Príprava a vzdelávanie, alebo učiť sa do konca života

4. Tradícia a inovácia

5. Pozitívny prístup

6. Uznanie

7. Branie na zodpovednosť  

Pravidlá fungovania

M1. Ku skupine BNI sa môže pridať iba jeden zástupca danej oblasti. Ak by ohľadom oblastí pôsobenia vznikol konflikt, posledné slovo má členský výbor skupiny.

M2. Členovia musia v skupine zastupovať svoju hlavnú činnosť, a nie činnosť z vedľajších činností. 

M3. Týždenné stretnutia trvajú presne 90 minút. Členovia musia prísť presne a zotrvať až do konca stretnutia.

M4. Jedna osoba môže byť naraz členom iba v jednej skupiny BNI. Jeden člen BNI nemôže byť členom inej organizácie, ktorá na úrovni organizácie alebo skupiny povoľuje z jedného odboru len jedného člena a ktorej prioritným cieľom je sprostredkovať obchodné odporúčania  / možnosti, pričom cieľom je zásadne znížiť zaviazanosť členov voči ich skupine. Členský výbor je povinný zabezpečiť aplikáciu tohto ustanovenia.

 M5. Účasť členov na stretnutí je z hľadiska úspechu skupiny rozhodujúca. Ak sa niektorý člen nevie zúčastniť na stretnutí, môže poslať zástupcu (osobu, ktorá nie je členom skupiny), jeho neprítomnosť sa v takomto prípade nebude považovať za absenciu. V každých za sebou nasledujúcich 6 mesiacoch sú povolené najviac tri neúčasti na stretnutiach, v prípade väčšieho počtu absencií je odbor a pozícia člena zverejnená členským výborom skupiny.

M6. Od členov sa očakáva, aby do svojej skupiny BNI priniesli obchodné odporúčania a hostí. Skupiny môžu v rámci svojej právomoci určiť minimálny počet pozvaných hostí a obchodných odporúčaní, ktorý je potrebný pre udržanie členstva v danej skupine. 

M7. Jeden daný hosť sa môže na stretnutiach skupiny BNI zúčastniť najviac dvakrát za 6 za sebou nasledujúcich mesiacov.

M8. Hlavný prednášajúci daného týždňa je povinný priniesť na stretnutie menší darček, ktorý bude vyžrebovaný medzi členmi, ktorí v daný deň priniesli hostí alebo odovzdali obchodné odporúčania.

M9. Neúčasť je povolená iba zo zdravotných dôvodov, najviac 8 týždňov, s predchádzajúcim povolením členského výboru, v prípade, ak bol členský poplatok na príslušné obdobie zaplatený a bol uskutočnený pokus o to, aby daného člena počas choroby niekto zastúpil. Členstvo sa počas neúčasti neprerušuje.

M10. Ak by oblasť pôsobenia uchádzača bola akýmkoľvek spôsobom v konflikte s oblasťou pôsobenia niektorého člena, člen skupiny je povinný túto skutočnosť oznámiť pred povolením členstva uchádzača členskému výboru skupiny. Ak tak neurobí, členský výbor predpokladá, že neexistuje konflikt činností. 

M11. Členovia, ktorí by chceli zmeniť zaradenie svojej oblasti pôsobenia, musia odovzdať novú žiadosť o členstvo a od členského výboru získať súhlas na zmenu zaradenia.

M12. Členský výbor môže v prípade problémov s obchodnými praktikami alebo zaviazanosťou niektorého člena voči skupine podľa vlastného uváženia určiť danému členovi skúšobnú dobu. 

M13. Miesto niektorého člena sa môže uvoľniť, t.j. členský výbor ho môže zverejniť, ak tento člen nedodržiava ustanovenia štatútu a/alebo etického kódexu BNI. To znamená, že dané spoločenstvo / daná skupina BNI nemieni ďalej spolupracovať v rámci skupiny s tuto osobou, a tak sa člen nemôže ďalej zúčastňovať ďalších stretnutí skupiny. V prípade neexistencie členského výboru koná vedenie skupiny alebo BNI. Riaditeľ pre rozvoj pred oznámením rozhodnutia danému členovi skontroluje, či proces prebiehal v súlade s príručkou pre vedenie a až následne povolí rozhodnutie. Pokiaľ proces prebiehal podľa pravidiel, môže byť pozícia zverejnená. V prípade, ak nájde rozpor, členskému výboru nariadi opätovné posúdenie členstva podľa procesov stanovených v príručke pre vedenie.

Zverejnené členstvo automaticky zaniká uplynutím členského času. Takáto osoba má možnosť znova sa prihlásiť podľa pravidiel platných pre nových prihlasovateľov.

M14. Pokiaľ členovia vedenia počas svojho cyklu pôsobenia splnia všetky povinnosti stanovené v zmluve uzatvorenej s BNI, môžu sa zúčastniť na ďalších špeciálnych školeniach. Vedenie skupiny (predseda, podpredseda, sekretár) musí pred prijatím funkcie súhlasiť s podmienkami stanovenými v zmluve o vedení, a pred nastúpením na svoju pozíciu sa musí zúčastniť na školení pre vedenie. Počas trvania funkcie musia splniť všetky oznamovacie a iné povinnosti spojené s danou pozíciou.

M15. V prípade neustanoveného členského výboru plní jeho úlohy až do vzniku výboru vedenie.

M16. Cieľom zoznamov členov BNI je, aby podporovali poskytovanie obchodných ponúk, údaje členov sa preto nemôžu bez ich predchádzajúceho súhlasu použiť na iné účely (napr. posielanie e-mailov alebo DM zásielok atď.). Členovia BNI zároveň súhlasia s tým, aby im v záujme ich úspechu boli z organizácie BNI zasielané z času na čas listy, e-maily, boli vykonané telefonické volania  atď. 

M17. Počas prvých 30 dní od prihlásenia sa musí každý nový člen BNI povinne zúčastniť na tzv. kurze úspešných členov (KÚČ). Členovia sú povinní zopakovať kurz úspešných členov minimálne raz za jeden rok (ak členovia mienia pokračovať po výročiu svojho členstva, členovia sú povinní absolvovať kurz v priebehu 60 dní pred výročím ich členstva, je to podmienkou ďalšieho trvania členstva).  Pokiaľ členovia v danej lehote zanedbajú túto svoju povinnosť, členský výbor môže zverejniť ich pozíciu. Hlavnými prednášajúcimi môžu byť tiež iba po absolvovaní tohto kurzu.

M18. Ustanovenia štatútu sa môžu meniť. Každú zmenu posudzuje najprv International Board of Advisors.

M19. Okrem používaných BNI formulárov členovia a ani skupiny BNI nie sú oprávnení používať duševné vlastníctvo BNI (napr. logá, ochranné známky, označenia, slogany, materiály chránené autorským právom atď.) v záujme výroby, distribúcie a predaja ich tovarov a služieb alebo pri marketingu ich tovarov alebo služieb a nie sú oprávnení používať duševné vlastníctvo BNI akýmkoľvek iným spôsobom bez súhlasu BNI alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného národného úradu. Členovia a skupiny BNI sú povinní dodržiavať BNI Branding Predpisy pri každom povolenom použití. Výnimkou je používanie loga BNI PROUD LOGO.  

Administratívne pravidlá

A1. Vstup do organizácie je viazaný na registračný a členský poplatok. Udržiavanie členstva je viazané na zaplatenie ročného členského poplatku. O aktuálnej výške poplatkov informuje sekretár skupiny. Uchádzač o členstvo alebo člen je povinný uhradiť poplatky na základe oznámenia BNI o výške poplatku do 3 pracovných dní odo dňa podania prihlasovaných údajov BNI na bankový účet uvedený na oznámení BNI o výške poplatku a túto skutočnosť je povinný oznámiť sekretárovi skupiny. 

A2. BNI môže založiť skupinu v ktoromkoľvek meste alebo spoločenstve, v ktorom sa ľudia zaujímajú o rozvoj „obchodov založených na obchodných odporúčaniach“. BNI si okrem toho vyhradzuje právo na zriadenie viacerých skupín v rámci jedného mesta alebo spoločenstva, v ktorom existuje dopyt po službách BNI.

A3. Ročný členský poplatok sa platí ročne. Ročný členský poplatok je splatný 30 dní pred dátumom ročného výročia členstva člena. V prípade neskoršej úhrady bude uložená povinnosť uhradiť dodatočný poplatok, ktorého aktuálna výška obsahujú VZP a oznámenie o poplatku, resp. je možné informovať sa u sekretára skupiny. Ak členský poplatok nie je uhradený v lehote 3 dní odo dňa uplynutia ročného výročia, člena vylúčia z organizácie BNI a opätovné prihlásenie je mu umožnené iba po zaplatení nového registračného poplatku.

A4. Po získaní členstva v BNI sú členské poplatky nevratné, na žiadosť však môže byť vydané potvrdenie o nevyužitom členskom období. 

A5. Členské poplatky sú neprevoditeľné z jednej fyzickej / právnickej osoby na druhú, okrem prípadu, ak poplatok zaplatila právnická osoba a namiesto súčasného zamestnanca delegovala iného zamestnanca. Členstvo nového uchádzača musí aj v tomto prípade odsúhlasiť najprv členský výbor. 

A6. BNI je marketingová služba, ktorú zabezpečuje BNI Global LLC. BNI alebo ktorýkoľvek prijímateľ franšízy si vyhradzuje právo na zrušenie účasti ktoréhokoľvek člena v programe.

A7. Ak niektorý člen žiada o premiestnenie z jednej skupiny do druhej, musí najprv odovzdať žiadosť o premiestnenie členstva, a následne musí doručiť novú prihlášku členskému výboru skupiny, do ktorej chce byť premiestnený. Ak vopred zaplatený členský poplatok člena žiadajúceho o premiestnenie nedosahuje 12 mesiacov, je povinný zaplatiť ročný členský poplatok. V prípade prijatia jeho žiadosti mu bude k obdobiu zostávajúceho členstva pripočítaných nových 12 mesiacov.

 A8. Poplatky BNI sa 1. januára každého roka zvyšujú minimálne o priemernú ročnú mieru inflácie stanovenú v novembri predchádzajúceho roka Štatistickým úradom Slovenskej republiky.  

Príručka pre skupinu

C1. Členovia, ktorí navštívia stretnutie inej skupiny, sú povinní na tomto stretnutí oznámiť svoje existujúce členstvo.

C2. Členovia, ktorí sú na návšteve inej skupiny, nemôžu povedať alebo urobiť také niečo, čím by konkurovali niektorému členovi tejto skupiny.

C3 Skupina musí byť veľmi opatrná pri odovzdávaní obchodných ponúk osobám, ktoré nepozná. Vzťahuje sa to aj na členov iných skupín, ktorí navštívili ich stretnutie.

C4. Členovia, ktorí sú na návšteve, musia tiež platiť účastnícky poplatok. 

C5. Člen, ktorý chce navštíviť inú skupinu, musí svoj zámer vopred oznámiť predsedovi danej skupiny telefonicky.

C6. Člen (osobná návšteva) môže inú skupinu navštíviť maximálne dvakrát za každých 6 za sebou nasledujúcich mesiacov.

C7. Usporiadať stretnutie „iba členovia“ sa neodporúča. Takéto stretnutie môže byť v priebehu jedného roka usporiadané iba dvakrát, a vedenie skupiny musí požiadať riaditeľa pre rozvoj o predchádzajúci písomný súhlas.

C8. Existujú tri typy zmien stretnutí: kvôli vopred naplánovanej zmene organizácie BNI (kombinované podujatia, atď.), kvôli krízovej situácii, respektíve plánované zrušenie. Iný dôvod zrušenia stretnutia nie je akceptovateľný. Zmeny musia byť v každom prípade dohodnuté a povolené riaditeľom skupiny pre rozvoj.

C9. Za zrušenie v dôsledku krízovej situácie sa považuje zrušenie kvôli udalosti mimo dosahu pôsobnosti členov, akou je napríklad mimoriadne zlé počasie. Skupina musí mať pre takéto situácie pripravený plán oznámenia zrušenia za účelom efektívneho zastihnutia členov a pozvaných hostí. Po prijatí rozhodnutia o zrušení stretnutia je potrebné čo najskôr informovať riaditeľa pre rozvoj. 

C10. Absencie, meškania a predčasné odchody znamenajú menej obchodných príležitostí pre členov, a preto členský výbor skupiny môže dať pravidelne meškajúcim a pravidelne predčasne odchádzajúcim členom písomné upozornenie. Ak napriek tomu naďalej trvá problém s predmetným členom, členský výbor môže zverejniť pozíciu člena.

C11. Ako zástupcovia prichádzajú do úvahy napríklad: vlastní okruh odberateľov, klienti, pacienti, priatelia, resp. potencionálni záujemcovia, kolegovia. Ak zástupca nie je spoločníkom / konateľom / zamestnancom spoločnosti člena, tak sa zúčastní stretnutí BNI ako hosť (aj v tom prípade, ak sa nepredstaví vlastným odborom, ale len zastupuje) a tak platí na zástupcu pravidlo ako pre hosťa, že na stretnutí BNI sa môže zúčastniť polročne maximálne dvakrát.       

C12. Prvoradým cieľom zástupcu je zastúpenie neprítomného člena. BNI odporúča minimálne používanie zástupcov –  tak, aby na väčšine stretnutí sa zúčastnil člen osobne a nie jeho zástupca.

C13. Členovia musia informovať skupinu o osobe zástupcu, aby ho mohli podporiť pri prijímaní.

C14. Člen akceptuje, že môže zastupovať len ten odbor, na aký bol prijatý členským výborom skupiny.  

C15. Ak sa niektorý člen skupiny zaoberá multi-level marketingom, môže predstaviť svoje produkty a služby. Nesmie ale spomenúť výhody vyplývajúce zo vstupu do systému multi-level marketingu, a nemôže s tým vyhľadať do skupiny pozvaných hostí.